VHG Vedtægter

§1 Navn og hjemsted

Vallekilde-Hørve Gymnastikforening (VHG) med h jemsted i Odsherred Kommune virker som en forening under DGI Vestsjælland og anerkender dennes vedtægter.

§2 Formål

VHG har til formål ud fra det frivillige foreningsarbejde ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den folkelige oplysning.

§3 Foreningens opbygning

VHG består af en hovedforening samt et antal afdelinger

VHG s øverste myndighed er hovedgeneralforsamlingen, som vælger hovedbestyrelsen og godkender afdelingerne.

Hovedbestyrelsen har under ansvar for hovedgeneralforsamlingen til opgave at varetage de overordnede opgaver i VHG s daglige arbejde, herunder koordinering af de samlede kulturelle og idrætslige aktiviteter.De godkendte afdelinger afvikler de enkelte aktiviteter. Hovedbestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg samt supplerende udvalg efter behov.

Forretningsudvalget nedsættes på det konstituerende hovedbestyrelsesmøde og skal bestå af formanden, næstformanden og et medlem af hovedbestyrelsen.

§4 Medlemskab

Medlemskab af VHG opnås ved indbetaling af et af hovedbestyrelsen fastsat kontingent.

Medlemskab af en afdeling opnås ved yderligere at betale det af afdelingen fastsatte aktivitetskontingent eller kontingent for passivt medlemskab.På hovedgeneralforsamlingen har alle medlemmer stemmeret fra det fyldte 14. år. På afdelingsgeneralforsamlingerne  har kun medlemmer af den p ågældende afdeling stemmeret. Stemmeret opnås fra det fyldte 14. år. Forældre til medlemmer under 14 år har stemmeret på afdelingsgeneralforsamlingerne og hovedgeneralforsamlingen. Hvert medlem eller forældre til medlemmer under 14 år har kun stemmeret med én stemme. Medlemmer, som ikke udviser  sømmelig  adfærd under udøvelse af aktiviteter eller ved sammenkomster i VHG, kan bortvises. I gentagelsestilfælde kan hovedbestyrelsen fratage medlemskabet. Et frataget medlemskab kan prøves ved den førstkommende hovedgeneralforsamling.

§5 Hovedbestyrelsens sammensætning

Hovedbestyrelsen består af afdelingsformændene samt af 5 medlemmer valgt på hovedgeneralforsamlingen.

Hovedbestyrelsen  konstituerer  sig  på  første  møde  efter  hovedgeneralforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Hovedgeneralforsamlingen vælger 2 suppleanter til at træde ind i hovedbestyrelsen, hvis de valgte medlemmer bliver forhindret i at deltage i hovedbestyrelsens arbejde for en periode ud over 3 måneder. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

§6 Afdelingernes sammensætning

Afdelingsbestyrelsen består af et antal medlemmer valgt på afdelingsgeneralforsamlingen.

Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig på første møde efter afdelingsgeneralforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Afdelingsgeneralforsamlingen vælger 1 suppleant til at træde ind i afdelingsbestyrelsen, hvis de valgte medlemmer bliver forhindret i at deltage i afdelingsbestyrelsens arbejde for en periode ud over 3 måneder. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

§7 Tegningsret

VHG tegnes af hovedbestyrelsesformanden i forening med ét hovedbestyrelsesmedlem. VHG s afdelinger tegnes af afdelingsformanden i forening med ét afdelingsbestyrelsesmedlem.

Ved eventuelt køb eller salg af fast ejendom eller optagelse af lån tegnes VHG af den samlede hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne kan meddele fuldmagt med henblik på varetagelse af de daglige forretninger.

§8 Samarbejde med andre foreninger.

Indgår en afdeling forpligtende samarbejde med andre foreninger, skal samarbejdsaftalen godkendes af hovedbestyrelsen.

§9 Økonomi

Hovedbestyrelsen tegner VHG i økonomisk henseende.

De enkelte afdelinger udarbejder budget, som skal godkendes i hovedbestyrelsen.

De enkelte afdelinger er ansvarlige for deres egen økonomi overfor hovedbestyrelsen. Til den daglige drift af VHG kan hovedbestyrelsen antage en forretningsfører, som også varetager de enkelte afdelingers økonomiske funktioner.

VHG’s regnskabsår går fra den 1/1 til den 31/12.

Regnskabet revideres af 2 hovedgeneralforsamlingsvalgte revisorer, og det skal være fremlagt til eftersyn hos formanden 14 dage før generalforsamlingen. VHG s medlemmer, hovedbestyrelsesmedlemmer og afdelingsbestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for VHG s forpligtelser.

VHG’s  medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor VHG ud over kontingentforpligtelsen.

§10 Hovedgeneralforsamling

VHG’s  ordinære hovedgeneralforsamling afholdes  hvert år inden udgangen af april med indvarsling mindst 14 dage forud i den lokale presse.

Forslag  som  ønskes  behandlet på hovedgeneralforsamlingen  skal være indgået  til formanden senest 8 dage før hovedgeneralforsamlingen. Den ordinære hovedgeneralforsamling skal behandle følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere
 3. Hovedbestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab for VHG til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget
 6. Indkomne forslag
 7. Godkendelse af afdelinger
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige årstal og 3 i ulige årstal)
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af revisor
 11. Valg af revisorsuppleant l.
 12. Eventuelt

§11 Ekstraordinær hovedgeneralforsamling

Der afholdes ekstraordinær hovedgeneralforsamling, når et flertal i hovedbestyrelsen finder anledning hertil, eller når 10 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom overfor formanden. I sidste tilfælde skal hove d- generalforsamlingen afholdes senest

2 måneder efter begæringens modtagelse.

Den ekstraordinære hovedgeneralforsamling indvarsles mindst 8 dage forud i den lokale presse med angivelse af dagsorden.

§12 Afdelingsgeneralforsamling

Afdelingsgeneralforsamlingerne afholdes hvert år inden udgangen af april med indvarsling mindst 14 dage forud i den lokale presse.

Forslag som ønskes behandlet på en afdelingsgeneralforsamling skal være indgået til afdelingsformanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Den ordinære afdelingsgeneralforsamling skal behandle følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Afdelingsbestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af afdelingsregnskab og budget
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleant
 8. h.  Eventuelt

§13 Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling

Der afholdes ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling, når et flertal i afdelings bestyrelsen finder anledning hertil, eller når 10 % af afdelingens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom over for afdelings-formanden. I sidste tilfælde skal afdelingsgeneralforsamlingen afholdes senest 2 måneder efter modtagelsen af begæringen.

Den ekstraordinære afdelingsgeneralforsamling indvarsles mindst 8 dage forud i den lokale presse med angivelse af dagsorden.

§14 Valg

Ved simpelt flertal vælges bestyrelsesmedlemmer til hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelser for 2-årige perioder. I nye afdelinger vælges halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne for en 1-årig periode.

Personvalg afgøres ved skriftlig afstemning, når dette begæres af mindst 1 medlem på generalforsamlingen.

Medlemmer skal være fyldt 18 år for at være valgbare til hovedbestyrelsen. I afdelingsbestyrelsen skal mindst 50 % af bestyrelsesmedlemmerne var fyldt 18 år.

§15 Ændring af vedtægter

Ændring af vedtægterne kan kun ske på en hovedgeneralforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Vores sponsorer